log asteach
logo

Ceap Breatainn: Loch Bhras d’Or

Cinneadas is Creideamh

Na Tùsanaich is na Gàidheil

Facal-toisich

Mar a thuigeas duine, bhuineadh cuid dha na Gàidheil is na Tùsanaich dha 'n aon chreideamh Chrìostail. Tha an sgeul eachdraidheil seo `na chuimhneachan air a’ chàirdeas a bha `ga leasachadh eadarra air a thachair iad ri chéile air tràigh Shanndra.

Neach-aithris: Eamag Dhòmhnallach

It can be said that the Gaels and the Mi’kmaq were often in each other’s company during the time of Highland settlement in Nova Scotia.  As evidenced in the following story, Barra Gaels and the Mi'kmaq practiced Catholicism.  This legend gives an account of an encounter by Catholic Gaels with the Mi'kmaq in Iona. 

On peut dire que les Gaëls et les Mi’kmaq se tenaient souvent compagnie lors de la période de la colonisation des Highlans de la Nouvelle-Écosse. Comme le montre l’histoire suivante, les Gaëls de Barra et les Mi’kmaq étaient des catholiques pratiquants. Cette légende raconte une rencontre des Gaëls catholiques avec les Mi’kmaq à Iona.

Na Tùsanaich is na Gàidheil

© Seumas Watson

An historical account of a first meeting by Catholic Gaels and the Mi'kmaq in Iona. 

Récit historique de la première rencontre entre les Gaëls catholiques et les Mi’kmaq à Iona.

Migi Bean Nìlleig Ruairi Eòin a’ Phlant

Chaidh Migi mac Bean Nìlleig Ruairi Eòin a’ Phlant a bhreith `s a’ Chùl Mhór, far an deachaidh àrach òg. `S ann a mhuinntir Bharraigh a bha cuideachd Mhigi.  Dh’eug athair air nach robh Migi ach ceithir bliadhn’ a dh’aois.  Theann e ri obair tarraing a’ mhéil aig ochd bliadhn’ a dh’aois.  Bha bòsd aig Migi às a chuid Ghàidhlig agus e fìor dhéidheil air seann seanchas. `Na bharail fhéin, cha téid a’ Ghàidhlig idir gu bàs ann an Eilean Cheap Breatainn.  B’e duine dìleas a bh’ann am Migi is esan an còmhnaidh an sàs ann an cùis na nàbachd:  cànan, cultur is eaglais.

Michael R. MacNeil was born and raised in the Big Rear of Barra Glen. When Mickey was just four years old, his father died. He took on driving the local mail with horse and wagon at the age of eight. He loved his Gaelic language and culture, believing it would prosper among future generations.  He was one-of-a-kind and well remembered for his commitment to his community, culture, language, and church.

Michael R. MacNeil est né et a grandi à Big Rear of Barra Glen. Son père est décédé alors qu’il n’avait que quatre ans. Il s’est mis dès l’âge de huit ans à livrer le courrier dans la région avec un cheval et un chariot. Il adorait la langue et la culture gaéliques et était convaincu qu’elles continueraient de prospérer dans les générations à venir. Il était tout un personnage et on se souvient bien de son engagement vis-à-vis de sa communauté, de sa culture, de sa langue et de son église.