log asteach
logo

Ceap Breatainn an Ear-Dheas

Nòs a’ bhìdh

Deoch Bhàn

Facal-toisich

B' ann tric a bha deoch bhàn air a h-òl aig àm an fheòir. Tha  min-choirce `ga cuir am bogadh an uisge fuar fad a' dhà neo tri uairean. An uair sin, théid am measgachadh a shìoladh agus òlar a’ sùgh. Nì an deoch bhàn ùrachadh do dh'obraichean a bhios sgìth air là teth `s iad eadar lòn.

Neach-aithris: Stéiseag Nic'Illeathain

A beverage often prepared during the haymaking season was that of “deoch bhàn” an oatmeal drink. The process is as follows: soak oatmeal in cold water, let sit for two to three hours, strain and drink the remaining liquid. Deoch bhàn is a refreshing drink for tired workers in-between meals on a hot day.

Le deoch bhàn est une boisson à base d’avoine, souvent préparée lors de la saison des foins. La préparation consiste à tremper l’avoine dans de l’eau froide, à la laisser reposer pendant deux à trois heures, puis à passer le liquide à la passoire. On boit la boisson ainsi obtenue. Il s’agit d’une boisson rafraîchissante pour les travailleurs fatigués, entre les repas, lors des journées chaudes.

See video

Modh bìdh

Deoch Bhàn

Min-choirce
Uisge

Cuir min-choirce am bogadh ann an uisge fuar fad a dhà, na trì uairean. Faigh cuidhteas a’ mhin-choirce fhéin le sìolachan. Òl an t-uisge anns a robh a’ mhin-choirce air a bogadh. Faodar an deoch seo a ghabhail à siuga air là teth, bruthainneach `s daoine amuigh a’ cur ri obair throm.

A refreshing drink often taken by workers in the hay fields.

Boisson rafraîchissante souvent consommée par les travailleurs dans les champs qui coupaient les foins.

Màiri NicDhòmhnaill bean-phòsda Laing

`S ann às a' Ruid Mhóir, Siorramachd Ceap Breatainn, a tha Màiri NicDhòmhnaill bean-phòsda Laing. Chaidh a togail an taigh a sin seanmhar, té Oighrig Nic an Fhucadair. `S ann aig Oighrig a thog Màiri a cuid Ghàidhlig. Cha robh lideag do Bheurla aig Màiri nuair a chaidh i dhan taigh-sgoil. Chaochail Oighrig as deoghaidh dhi aois ceud bliadhna `s a' naoi a’ ruigheachd. Thàinig muinntir Mhàiri à Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais, far an do rugadh Oighrig. Thog Màiri, `s an duine aice, sianar chloinneadh air a’ Ruid Mhóir,  far a bheil i fhathast a’ fuireach ann.

Neach-aithris:  Stéiseag Nic'Illeathain

Mary Lynk (neé MacDonald) was born in Big Ridge, Cape Breton County. She was raised in a Gaelic speaking home with her great grandmother, Effie Walker. Effie was born in Stornoway, Lewis. She reached the remarkable age of one hundred and nine. Mary raised a family of six in Big Ridge, where she resides today.

Mary Lynk (née MacDonald) est née à Big Ridge, dans le comté du Cap-Breton. Elle a été élevée dans une maison où l’on parlait le gaélique, avec son arrière-grand-mère, Effie Walker. Effie elle-même était née à Stornoway, dans l’île de Lewis. Elle a vécu jusqu’à l’âge remarquable de 109 ans. Mary elle-même a élevé une famille de six enfants à Big Ridge, où elle habite encore aujourd’hui.