log asteach
logo

Crìochan Chamuis Anna

Cinneadas is Creideamh

Bhiodh 'ad ag Ùrnaigh

Facal-toisich

Tha ùrnaigh `s altachadh am bitheantas an dualchas na h-Eaglaise Phròstanaich. Bha e `na chleachdadh ann an móran thaighean mun cuairt air a’ Chladach a Tuath an teaghlach a thighinn cruinn `s a’ mhadainn a ghabhail ùrnaigh còmhla ro’ thoiseachadh air obair an latha. Thigeadh muinntir an taighe còmhla arithist feasgar gus ùrnaigh a ghabhail mun gabhadh iad mu thàmh.

Neach-aithris: Seumas Watson

Praying and the saying of grace are common aspects of the Protestant tradition around the North Shore. In many houses, families would come together for prayer before starting the day’s work. They would gather again in the evening to pray before retiring.

See video

Ùrnaighean air an gabhail le Teàrlach mac Caluim Iain Dhòmhnaill.

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal

Recitation of prayers by “Holy Charlie” MacDonald.

Teàrlach mac Caluim Iain Dhòmhnaill

Rugadh “Holy Charlie” MacDhòmhnaill (Teàrlach mac Caluim Iain Dhòmhnaill) a's an Tairbeart faisg air Drochaid na h-Aibhne Tuath. Bha ainm aig na Dòmhnallaich seo a bhi air leth cràbhaidh agus ionnsaichte air a’ bhìoball. Bha cliù aig Teàrlach a bhi `na mhinistear air leth an dàrna cuid a shearmonachadh `s a’ Ghàidhlig agus a thogadh am fonn. Thuinich cuideachd “Theàrlaich Naoimh” ann a Ceap Breatainn à Eilean Leòdhais.

Neach-aithris: Seumas Watson

“Holy Charlie” MacDonald was born in Tarbot, near North River Bridge. These MacDonalds were known as religious people well versed on the bible. Charlie was highly regarded as a minister capable of delivering a sermon in Gaelic and precenting. The first of these MacDonalds hailed from Lewis.

Le révérend Charles MacDonald est né à Tarbot, dans le comté de Victoria, lors de l’année connue sous le nom d’« Année de la grande neige ». Il était connu partout dans l’île sous le nom de « Holy Charlie ». Son père, Malcolm, était un théologien érudit et un aîné respecté dans l’Église presbytérienne. Charlie a été élevé dans un foyer imprégné de la tradition de Lewis, dans lequel les prières en famille, les chants religieux et la lecture de la Bible étaient très courants. La famille de Charlie MacDonald est restée très fidèle à l’Église et le fait que Charlie lui-même ait eu la vocation religieuse n’a rien eu de surprenant. Charlie a été pendant toute sa vie un pasteur compétent de l’Église presbytérienne du Cap-Breton.