log asteach
logo

Crìochan Chamuis Anna

Stòraidhean is Naidheachdan

Dà-Shealladh

Facal-toisich

Bha feadhainn `s a' choimhearsnachd aig an robh an dà-shealladh. A' rud a chìtheadh iad, cha ghabhadh e seachnadh. Choinnicheadh iad ri tòrradh air a’ rathad `s as deaghaidh sin chluinneadh iad mu bhàs faisg air làimh.

Neach-aithris: Òmar Bhochanan

An account of people in the neighborhood with the capacity of second sight. Often they would encounter a phantom funeral procession on the road, only to hear later of a death that occurred shortly thereafter close by.

Dà-Shealladh

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal

An account of people in the neighborhood with the capacity of second sight.

Tomaidh Peigi Thòmais

Rugadh `s thogadh Tomaidh Peigi Thòmais ann am Breton Cove. Air a bha Tomaidh seachd bliadhn' a dh’aois, chaochail athair. Chaidh “Tomaidh Peigi” a thoirt air bhon `s e Peigi a bu mhàthair dha. Bha e `na shalmair aig Knox Prebyterian ann an Abhainn a’ Chùbair. Thàinig a chuideachd às na Hearadh. Bha e `na iasgaire fad a bheatha. Bha Tomaidh `na sheinneadair  `s a' chòmhlan ris an canadh iad, The North Shore Gaelic Singers.

 

Neach-aithris: Òmar Bhochanan

Tommy Peggy MacDonald was born in Breton Cove, Victoria County. He attended French River Presbyterian Church as a boy. In his adult years, he attended Knox Presbyerian Church in Indian Brook, where he acted as a precentor. At age seven, Tommy’s father passed away, and he became known by his mother’s name, Tommy “Peggy.” Tommy was a fisherman all his life, but also did some farming and carpentry work. His ancestors came from Harris.