log asteach
logo

Crìochan Chamuis Anna

Nòs a’ bhìdh

Bonnach Éisg

Facal-toisich

Tha Sìne ni’n Mhurchaidh Dhòmhnaill ag innse mu `n dòigh a th’aice-se air bonnach-éisg a dheanamh. Tha bonnach éisg `na lòn fasanta fhathast an Eilean Cheap Breatainn `s ceàrnan eile. Mar is trice, tha bonnach-éisg `ga dheanamh air a' chòrrann as deaghaidh biadh do throsg sàillte. Chomhairlich Sìne gu bheil am bonnach-boise seo air leth math nuair a bhios e `ga chur air an aiseid le annlan do ghruth.

Neach-aithris: Seumas Watson

Jean MacKay explains her way of making fishcakes, a meal enjoyed in Cape Breton and elsewhere. Fishcakes are often made of the remaining fish and potatoes after a codfish dinner. To make fishcakes, fry onions and bacon; add that to a mixture of mashed potatoes and codfish pieces; shape into small cakes and fry. Jean adds that curds are a must when serving this dish!

Jean MacKay explique sa manière de préparer des galettes de poisson, qu’on consomme au Cap-Breton et ailleurs. On les fait souvent avec les restes de poisson et de pommes de terre après un souper à la morue. Pour faire les galettes, on fait revenir les oignons et les lardons; on y ajoute un mélange de purée de pommes de terre et de morceaux de morue; on forme de petites galettes et on les fait revenir à la poêle. Jean ajoute qu’il est indispensable de servir ces galettes avec du fromage caillé!

See video

Modh bìdh

Bonnach Éisg

Blòighean do throsg sàillte
Buntàta pronn
Uinneannan
Béicean
Salann/Piopar

Fraoighig na h-uinneannan `s am béicean còmhla ann am pana. Cuir am buntàta pronn agus an trosg sàillte ann am bobhla leis na h- uinneannan bruich, bìdeagan do bhéicean, salann agus piobar. Cuir na stuthan mun cuairt gu ìre mhath am measg a chéile. Dean bonnachan boiseadh dhe `n ghamalus agus deasaich iad am pana-fraoighigidh gus am bidh dath car ruadh air an dà thaobh. Cuir air a’ bhòrd iad le chow is gruth mar annlan.

Preparation of fish cakes.

Préparation des galettes de poisson.

Sìne ni’n Mhurchaidh Dhòmhnaill Bhig

Chaidh Sìne ni’n Mhurchaidh Dhòmhnaill Bhig a bhreith aig Cùl na h-Aibhne Bige, Cladach a Tuath. `S i a' phiuthar a `s òige a th' aig Mòr NicDhòmhnaill bean-phòsda MhicAonghais. Cluinnear seanchas Mòir air a' làraich-lìn Cainnt mo Mhàthar. Bha am bràthair, D.J., `na fhear-tagraidh na Gàidhlig as leth r'a linn. Thàinig an cuideachd à Leòdhas. Bha Sìne air fhastadh `na banaltram fad bhliadhnaichean shios anns na Staitean Aonaichte agus fad treis ann an Ceap Breatainn cuideachd.

Neach-aithris: Seumas Watson

Jean MacKay was born in Rear Big River, North Shore. She is a younger sister of Sadie MacInnis, who can be heard on Cainnt Mo Mhàthar,and the late Gaelic advocate D.J. Her ancestors came from Lewis. Jean worked for many years as a nurse in Boston and Industrial Cape Breton.

Jean MacKay est née à Rear Big River, sur la Rive Nord du comté de Victoria. Elle est la cadette de Sadie MacInnis. Ses ancêtres étaient originaires de Lewis, ce qu’on reconnaît à son fort accent de Lewis. Jean a été pendant de nombreuses années infirmière à Boston et dans les régions industrielles du Cap-Breton.