log asteach
logo

Crìochan Chamuis Anna

Na h-Òrain

An Oidhche bha Luadhadh ann

Facal-toisich

Rinneadh “An Oidhche Bha Luadh Ann” le Tormad Dòmhnallach às a' Chladach a Tuath. Anns a' gheamhradh, thigeadh na h-oigridh còmhla cruinn aig frolaigean luaidh. Bu tric a bhiodh cuid ri suiridhe, le pòsadh `s banais gu bhi ann goirid `na dhéidh. Tha an t-òran seo ag innse mar a thachair an oidhche a fhuair na gillean iasad air each geal nàbaidh a chur iad `s an t-sleigh' a thug anall do fhrolaig iad. `S e Lazuras a thugadh air a' bhàrd mar leas-ainm.

Neach-aithris: Òmar Bhochanan

This song, “The Night of the Milling Frolic”, was composed by Norman "Lazuras" MacDonald of the North Shore, Victoria County. Frolics presented prime opportunities for young people to get together and often match making occurred. The song describes a night the lads borrowed a white horse for the sleigh that took them to a frolic. While there, a number of young men are paired up with young ladies.

Cette chanson, dont le titre signifie « La nuit de la fête de foulage », a été composée par Norman « Lazuras » MacDonald, de la Rive Nord, dans le comté de Victoria. Ces fêtes étaient d’excellentes occasions pour les jeunes de se rencontrer et il arrivait souvent que des couples se forment. La chanson décrit une nuit où les jeunes gars ont emprunté un cheval blanc du traîneau pour les conduire à une telle fête. Lors de cette fête, plusieurs jeunes hommes s’unissent à des jeunes femmes.

An Oidhche bha Luadhadh ann

Séist:

Ho ró b’e mo rùn thu,
Na cuir thu do chùl rium
O `s ann a tha mo rùn air
An nighean ùr a thréig mi.

`S an oidhche bha luadh ann
A rinn na balaich gluasad;
Gun n’ chum iad chun an tuath i,
Mo thruaigh mar a dh’éirich.

`S ann shuas aig àite Tharmaid
Siod far na thachair garbh riuth’;
Thuirt Beileag Mhór, “Gu dearbha
Tha `n fhearg air a’ bhéist ud.”

`S ann an uair sin dheònaich `ad
Gun dhéidheadh Aingidh còmhla riuth’;
`S ann aig Niall Beag bha spòrs orra,
`S na boys air na reins.

`S thuirt Donald John gu coibhneil,
“Fuiligidh an t-sleigh poidhle;
`S e Calum rinn a’ ghoibhneachd
`S gach splice a chur `na chéile”.

`S e Ailidh a bha pròiseil
Nuair fhuair e còmhla ri Seònaid;
Bha ghaileis fon a’ stòbh
Is a bhrògan fo `n t-seidhir.

Bha Murdoch cuideachd còmhla riuth’
E fhéin agus Dòmhnall
Gun dànaig Kennie Eòll’
`S thug `ad leò Sarag

`S e Dànaidh a bha aoibhneachd
Agus ... (?) air
Bu neònach nach do find e
Maighdean a ...(?)

`S tha Dòmhnallaidh (?) `g ràitinn
Gum pòs e gun dàil i
Gun iarr e i air Màiri
`Son càch cha bhi éis ann

© Co-chruinneachadh Ralph Rinzler
Tar-sgrìobhadh: Sgioba a' Phroiseigt 2012


 

A milling song concerning a trip to a milling frolic.

Chanson de foulage sur une aventure lors d’une fête de foulage.

Calum Thormaid Chaluim

Chuir Calum Thormaid Chaluim seachad a bheatha air a’ Chladach a Tuath ag obair mar iasgair, tuathanach agus linesman. Bha eòlas domhain, farsaing aige air òrain agus eachdraidh-bheòil an àite `s e air leth measail air spòrs is fearas-chuideachd am measg dhaoine. `S ann à Sgalpaidh na Hearadh a thànaig cuid dhe na daoine aige.

Neach-aithris: Òmar Bhochanan

Malcolm Angus MacLeod lived his life on the North Shore, working as a fisherman, farmer and linesman. He had an extensive knowledge of the region’s singing tradition and oral history, and enjoyed singing and taking part in social gatherings. A number of his forebears came from Scalpay, Harris.

Malcolm Angus a passé sa vie à la Rive Nord, où il a été pêcheur, fermier et préposé aux amarres. Il connaissait très bien les chansons traditionnelles et l’histoire orale de la région et aimait chanter et participer aux activités sociales. Plusieurs de ses ancêtres étaient originaires de Scalpay, à Harris.

`S e "An t-Each Geal" tiotal eile ...

`S e "An t-Each Geal" tiotal eile dha `n òran seo.  Agus, a réir coltais, tha ceathreamhan eile ann cuideachd.
http://www.facebook.com/angus.macleod.18/posts/287977024643394?ref=notif...

Feel free to explore, but please login or register if you'd like to participate.