log asteach
logo

Ceap Breatainn: Loch Bhras d’Or

Ceòl is Dannsa

Eòs Peadar mac Theàrlaich ’ic Eòis, Fìdhlear 1

Facal-toisich

Puirt air an cluich le Eòs Peadair MacIllEathain; dà shrath spé agus ruidhlichean. Ainmeannan nam port: Highlander’s Farewell to Ireland, The Hawthorn Tree of Cawdor, Father Francis Cameron, Cailleach Liath Ratharsaidh,
 Am Muileann Dubh,
 The Old King’s Reel.

Neach-aithris: Eamag Dhòmhnallach

Fiddle medley by Joe Peter MacLean; two old strathspeys, and a few reels. The tunes: Highlander’s Farewell to Ireland, The Hawthorn Tree of Cawdor, Father Francis Cameron, Grey Old Lady of Raasay,
 Am Muileann Dubh, 
The Old King’s Reel.

Puirt air an seinn le Eòs Peadar mac Theàrlaich ’ic Eòis

Puirt air an gabhail le Eòs mac Thearlaich `ic Eòis:

Highlander’s Farewell to Ireland - Srath Spé - Traidiseanta
The Hawthorn Tree of Cawdor - Srath Spé - Traidiseanta
Father Francis Cameron - Ruidhle - Iain Caimbeul
Grey Old Lady of Raasay - Ruidhle - Iain Dall MacAoidh
Am Muileann Dubh - Ruidhle - Traidiseanta
The Old King’s Reel - Ruidhle - Traidiseanta

Tunes by Joe Peter MacLean.

Eòs Peadar mac Theàrlaich ’ic Eòis

Thòisich Eòs Peadar mac Theàrlaich ’ic Eòis air fìdhleareach a dh'ionnsachdh air a' chluais aig an taigh. B' i a' Ghàidhlig a' cheud chànan a bh' aige am broinn an taighe. Chaidh Eòs Peadar a bhreith `s a thogail faisg Baghasdail `s a' sgìreachd Locha Màiri Eumain. B' ann à Uibhist a Deas a bha sinnsearan Eòis. `S e Deasaich a bu mhuth' a sheatlig anns na crìochan goirid do Bhaghasdail. Tha meas mór aig na h-uile air Eòs Peadar mar neach-tagraidh na Gàidhlig tro cheòl `s a chuid sheanchais.

Neach-aithris: Eamag Dhòmhnallach
 

Joe Peter MacLean is a Gaelic-speaking fiddler who began learning music by ear at home. He was born and raised at MacAdam's Lake near Boisdale. His family's origins are in South Uist. Primarily South Uist folk settled in the area surrounding Bosidale. Joe Peter is a Gaelic supporter highly regarded by all for his music and traditional lore.