log asteach
logo

Siorramachd Inbhir Nis

Seanfhaclan

Cha d'fhuair druim nach d'fhuair eallach.

Cha d'fhuair druim nach d'fhuair eallach.

Cha d'fhuair druim nach d'fhuair eallach.

- Seumas mac Aonghais `ic Uilleim `ic Iain `ic Mhurchaidh

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal

There is no back without its burden.

-Jimmy MacKay

Il n’y a pas de dos sans fardeau.

- Jimmy MacKay