log asteach
logo

Ceap Breatainn: Loch Bhras d’Or

Na h-Òrain

Hi Ho Rò Mo Mhàiri Bhuidhe

Facal-toisich

Tha gille `s an òran seo ag innse mu bheatha air soitheach-seòlaidh. Cluinnear aig an t-seòladair mu dhroch shìd' air a’ mhuir agus esan a’ cuimhneachadh air an t-saoghal a bh’ ann nuair a bha e tioram air tìr.

Neach-aithris: Eamag Dhòmhnallach

In this song, a young man describes life on a sailing ship. The sailor tells about the misery of bad weather at sea while recalling his days as a herd-boy on dry land.

Dans cette chanson, un jeune homme décrit la vie à bord d’un voilier. Le marin parle du temps épouvantable en mer et se remémore sa jeunesse passée à garder des troupeaux sur la terre ferme.

Hi Ho Rò Mo Mhàiri Bhuidhe

Hì hò ro Mo Mhàiri Bhuidhe ho hò rò-o hì hò

`S e `cheud là Di luain dhe `n earrach

Rinn sinn falbh air bàt’ an aiseig

Thog sinn na siùil ris na crannaibh

Shéid i trom oirnn le fràsan

Trom ri m’ chluasan fuaim na maradh

Gaoth an iar-eas `s clach mheallain

Cinn `gar siabadh geal na maradh ??

`S is’ a’ snàmh air bhàrr nan tonnan

`S e mo chàs gun dh’fhàg mi `m baile

Far am b’òg a bha mi `nam bhalach

Buachailleachd crodh laoigh air àirigh

`S mi gun chùram, na gun smalan

Cha bhi Dùn an diugh air m’aire ??

Mi gun fios cà’ bheil mo leannan

`S gu bheil `m b’fheàrr leam i a bhi mar riut

Thug mi gràdh dhut a bhios maireann

Ach ma phòs (?) thu nist fear eile

`S e mo dhùrachd thu bhi fallain

Gun thu bhi an éis ri fearann?

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal
Tar-sgrìobhadh: Sgioba a' Phroiseigt 2012
 

An old sailing song.

Vieille chanson de marin.

Mairead Bean Ruairidh Iagain Ruairidh

Rugadh Mairead Bean Ruairidh Iagain Ruairidh ann am Baghasdail. `S ann à Barraigh a bha a cuideachd. Bha i `na tasglann beò do dh’ òrain ionadail agus òrain gun urra a bhuineas dha `n t-Seann Dùthaich. Dh’ ionnsaich i deagh roinn dha a cuid òran aig a seanmhair, Màiri Dhòmhnaill Nìll (NicFhionghuin), aig dà bhràthair a màthar (Seonaidh Iain Dòmhnallach agus Mìcheal Iain Dòmhnallach) agus aig a seanair, Dòmhnall Dòmhnallach. Bha e `na bheachd làidir aice gu robh còir againn-ne dualchas nan òran a chumail aig àrd ìre.

Neach-aithris: Eamag Dhòmhnallach

Margaret MacLean (née MacDonald), a descendent of Barra stock, was born and raised in Boisdale. Margaret was a treasure to us all with the richness of her song repertoire. She learned many of her songs from her grandmother, Mary (MacKinnon) MacDonald, her two uncles, Johnny Iain and Michael Iain MacDonald, and her grandfather, Donald MacDonald. Margaret was strongly of the opinion that we must all maintain the song tradition at a high standard.

Margaret MacLean (née MacDonald), dont les ancêtres étaient originaires de Barra, est née et a été élevée à Boisdale. Margaret était un trésor pour nous tous parce qu’elle possédait un répertoire de chansons inépuisable. Elle avait appris bon nombre de ces chansons auprès de sa grand-mère, Mary MacDonald (née MacKinnon), de ses deux oncles, Johnny Iain et Michael Iain MacDonald, et de son grand-père, Donald MacDonald. Margaret était convaincue que nous avons tous le devoir de défendre coûte que coûte la tradition des chansons.