log asteach
logo

Ceap Breatainn: Loch Bhras d’Or

Seanfhaclan

'S ann dha fhéin a nì an cat an crònan.

'S ann dha fhéin a nì an cat an crònan.

'S ann dha fhéin a nì an cat an crònan.

-Curstaidh n’in Iain Fhionnlaidh

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal

The cat purrs for itself only.

-Mrs. Malcolm J MacNeil

Le chat ne ronronne que pour lui-même.

- Mrs Malcolm J MacNeil