log asteach
logo

Ceap Breatainn an Ear-Dheas

Seanfhaclan

`S e a’ mhuc shàmhach a `s mòth’ a dh’itheas.

`S e a’ mhuc shàmhach a `s mòth’ a dh’itheas

`S e a’ mhuc shàmhach a `s mòth’ a dh’itheas.
- Iain Raghnall MacÌgein

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal

The quiet pig eats the most.
- John Rannie MacKeigan

C’est le cochon le plus calme qui mange le plus.
- John Rannie MacKeigan