log asteach
logo

Siorramachdan Antaiginis is Phiogto

Ceòl is Dannsa

Scott Williams, Pìobaire

Facal-toisich

Puirt air a’ phìob `gan cluich le Scott Williams: fonn-mall, dà shrath spé agus ruidhlichean. Ainmeannan nam port: Fàgail Lismore, Aspen Bank, Lady MacKenzie of Fairburn, Sleepy Maggie, and Archie Brown.

Neach-aithris: Seumas Watson

In this pipe medley, Scott Williams begins with a slow air, goes into two strathspeys and ends with some reels. The tunes: Leaving Lismore, Aspen Bank, Lady MacKenzie of Fairburn, Sleepy Maggie, Archie Brown.

See video

Fàgail Lismore - Fonn socrach - Mrs Martin Hardy
Aspen Bank - Srath Spé - John Mac Phedran
Lady MacKenzie of Fairburn - Srath Spé - Traidiseanta
Sleepy Maggie - Ruidhle - Pipe Major J.G. Slattery
Archie Brown - Ruidhle - J. Scott Skinner

Tunes by Scott Williams.

Scott MacUilleim

Rugadh Scott MacUilleim 's a’ Bhaile Mhór, Siorramachd Antaiginis. Thàinig a’ chiad MhacUilleim, Zephaniah, gu Albainn Nuadh ann an 1783 as deaghaidh na h-Armachd a's na Staitean Aonaichte. `S e té NicHadaidh a bu mhàthair do Scott agus Bana-Chamaranach a bu sheanmhair dha. Bha Scott `na mhaighstir-sgoile ann am Bail' Anndra, Siorramachd Antaiginis. Tha e fhathast ag ionnsachadh na pìoba dha 'n fheadhainn òga `s a' Bhaile Mhór agus ag obair leis a’ chòmhlan-phìoba Clann Thòmais.

Neach-aithris: Seumas Watson

Scott Williams was born in Antigonish, Nova Scotia. He is descendent of Zephaniah Williams, a pioneer who came to Nova Scotia in 1783, following the American Revolution. His mother was a MacHattie from Loch Katrine, and his grandmother was a Cameron from Addington Forks, Antigonish County. Scott taught elementary school in St. Andrews, he continues to hold private bagpipe lessons and has currently organized the Clan Thompson Pipe Band.