log asteach
logo

Siorramachdan Antaiginis is Phiogto

Cinneadas is Creideamh

Slàn Math Leibh Air Chuan

Facal-toisich

Rinn A.T. Dòmnallach an t-òran seo a mholas saighdearan òga à Alba Nuadh aig àm a' Chiad Chogaidh Mhóir. Dh' fhoillsich an Antigonish Casket an t-òran ann an 1916. 'S ann á Baile Mhoirein, Siorramachd Antaiginis a bha A.T. B' e Iain MacIll’Bhràth a bu sheanair dha. 'S e "Iain am Piobair" a thug 'ad air MacIll’Bhràth agus 's e bàrd 's piobair ainmeil a bh’ ann. Theagaisg A.T. clasaichean Gàidhlig aig Oilthigh Naomh Fransaidh Xavier fad dà bhliadhna eadar 1919 's 1921.

Neach-aithris: Lodaidh MacFhionghain

This song of praise was made for the young men of Nova Scotia who were going to battle in WWI. It was composed by A.T. MacDonald of Morristown, Antigonish County and was published in the Antigonish Casket in 1916. A. T. MacDonald was the grandson of the well-known piper and poet, John MacGillivray (1792-1862). A.T. MacDonald taught Gaelic at St. F.X. University for two years, 1919-1921.

Ce chant de louanges a été composé pour les jeunes hommes de la Nouvelle-Écosse qui partaient au combat lors de la Première Guerre mondiale. Son auteur est A. T. MacDonald de Morristown, dans le comté d’Antigonish. Il a été publié dans le Antigonish Casket en 1916. A. T. MacDonald était le petit-fils de John MacGillivray (1792–1862), célèbre cornemuseur et poète. A. T. MacDonald a enseigné le gaélique à l’Université Saint Francis Xavier pendant deux années, de 1919 à 1921.

Slan Math Leibh air Chuan

Deoch slàinte nam fearaibh
Dh’fhàg an baile Diluain,
Deoch slàinte nan gallan
Dh’fhàs fiùghanta fallain,
`S bho `n sheòl sibh o’n chala
Slàn math leibh air chuan.

Thoir a nuas an deoch làidir
Mar bu mhinig le Gàidheil,
Òl deoch slàinte nam bràithrean
Tha air bhràighe nan stuadh.

`S iomadh athair `us màthair
Agus piuthar `us bràthair,
Le cridhe glé chràidhte
Rinn sibh fhàgail fo smuain.

`S iomadh srath agus gleannan
Air Tìr Mór, agus Eilean,
Anns na dh’fhàg sibh ur leannan
Grinn, ceanalta, suairc’.

Nuair a théid na fir bhorba
Gu taobh eile na fairge,
Faodaidh Mortair nan Leanaban
A chuid airm a chuir suas.

Sliochd nan Gàidheal luath-làmhach
Rachadh dian ri uchd catha,
`S iad a dhèanadh an sgathadh
`N am crathadh na cruaidh.

Bidh ur nàimhdean fo `r casan
`Ga stampadh mar ghasan,
Pìob mhór nan trì dosan
Sìor fhroiseadh nan duan.

Chan eil fàth bhi `gur tuireadh.
Tha ur dùthaich `gur sireadh,
`S mura till sibh ruinn tuilleadh
Thig ar mire gu gruaim.

Nuair a dhìoghailtair an deachaimh
`S a théid a’ chùis seachad,
Gur e fear nach till dhachaidh,
Fear as fhaide bhios buan.

Bidh e cliùiteach `s gach earrann
Air muir `us air fearann,
Bidh e mùirneach `us maireann
Ann an Talla nan Tuath.

`S e mo dhòchas ur ruighinn,
`S e mo dhùrachd ur tighinn,
`S bho na tha sinn `nar suidhe,
Lìon a rithist a’ chuach.

.................................................................................................

Cha b’ e rùn a bhith pòiteach
Dh’fhàg mùirneach gu h-òl sinn,
Ach cliù nam fear òga
Nach sòradh a luach.

Tha sibh “Sìol nam fear fearail”
Dha’ m bu bheus a bhith duineil,
Dhuibh bu dual a bhi gramail
Dol an coinneamh luchd fuath.

`N Albainn Ùr an cois sàile
`S ann a fhuair sibh ur n-àrach,
`S cha till sibh bho ‘n làraich
Gu bràcha gun duais.

Sibh na curaidhean calma
Théid gu h-ullamh fo’r n-armaibh,
Bheir sibh breacan na h-Alba
Do’ n Ghearmailt air chuairt.

`S ann tha `n còmhlann is grinne
Air bhòrdhabh na luinge,
Sìol rùnach a’ chruinneachd (?)
Gràinne mullaich na sguab.

Gu’ m bu phùdar `ga chaitheamh
Ann a mosguinn a’ chatha,
Bidh an Duitseach `na laighe
Mu `n téid claidheamh an truaill,

Bidh e cliùiteach `s gach earrann
Air muir `us air fearann,
Bidh e mùirneach `us maireann
Ann an Talla nan Tuatha.

© Nòs is Fonn
Tar-sgrìobhadh:  Fad air Falbh ás Innse Gall
Air a dheasachadh le: Sgioba a' Phroiseigt 2012

A song of praise for WWI soliders from Nova Scotia.

Chant néo-écossais à la louange des soldats de la Première Guerre mondiale.

Maxie mac Dhòmhnaill Aonghais Iain Aonghais Eòin

Chaidh Maxie mac Dhòmhnaill Aonghais Iain Aonghais Eòin a bhreith `s a thogail air Rathad an Tàilleir, Highland Hill, Siorramachd Bhioctoria. `S ann a mhuinntir Bharraigh a bha a chuideachd. Ged a dh’ obraich Maxie shuas Ontario fad iomadh bliadhna, thill e dhachaidh do Highland Hill. Tha e 'na bhall do Sheinneadairean Gàidhlig Shanndraigh.

Neach-aithris: Lodaidh MacFhionghain

Maxie Dan Angus MacNeil was born and raised on the Tailor Road in Highland Hill, Victoria County. He is descended from Barra people. After working away in Ontario for many years, Maxie returned home and took a vital role in the Iona Gaelic community. He became a member of the Iona Gaelic Singers and can still be found today sharing a song or two at milling frolics around the island.

Feel free to explore, but please login or register if you'd like to participate.