log asteach
logo
Crìochan Chamuis Anna

Crìochan Chamuis Anna

Crìochan Chamuis Anna

Chaidh oirthir àlainn `s gharbh a’ Chladaich a Tuath a thuineachadh gu ìre mhór le
Gàidheil à Eilein Leòdhais `s na Hearadh anns na h-Eileannan an Iar. Tha na bailtean cruadalach `s dlùth-fhighte air tighinn beò air iasgach, tuathanachas is obair choilleadh. Tha a’ cheàrnaidh seo, le dualchainnt shònraichte, ainmeil air bhinneas is bheòthalachd, a cuid seinn is òran: dùthchas farsaing a tha gabhail astaigh nan òran luaidh, òran (cuid mhór dhiubh éibhinn) nam bàrd ionadail, agus gabhail nan salm. Thànaig àireamh do dheagh òranaichean as an àrainn seo: Calum (‘Calum Thormaid Chaluim’) MacLeòid às an Sgeir Dhuibh, Murchadh MacAsgaill, Seogan (‘Seogan Màiri Dhanaidh’) Seadha, Tomaidh (‘Tomaidh Peigi Thòmais’) MacDhòmhnaill agus Ailig Kerr –`s e Seinneadairean a’ Chladaich a Tuath a thugadh orra le chéile mar bhuidheann. Tha na seinneadairean seo air nochdadh aig cuid dhe na féisean móra ciùil, `s air clàran `s ann an tasglannan ann an Canada `s anns na Stàitean Aonaichte.

Neach-aithris: Òmar Bhochanan

The spectacular and rugged coast of the North Shore was settled primarily by Gaels from the Outer Hebridean islands Lewis and Harris (see interactive map). Its hardy and cohesive communities have survived by fishing, farming and lumbering. The area, with its distinctive dialect, is widely known for its lively song tradition, ranging from milling songs and songs (often humorous) by local bards to the precenting of the psalms. The area has produced a number of noted singers such as Malcolm Angus MacLeod, John Shaw, Tommy MacDonald, Murdo MacAskill and Alec Kerr, known collectively as the North Shore Singers. Their lively style of singing has been featured at major folk festivals, on sound recordings and in a number of folklore archives in Canada, the USA and Scotland.

Ce sont principalement des Gaëls des îles de Lewis et Harris des Hébrides extérieures (voir la carte interactive) qui se sont établis le long de la côte sauvage et spectaculaire de la rive nord du Cap-Breton. Ces communautés de gens intrépides et solidaires ont survécu grâce à la pêche, à l’agriculture et à l’exploitation forestière. Le secteur se caractérise par un dialecte bien particulier et est bien connu pour ses grandes traditions de chant, allant des chansons de foulage aux psaumes chantés, en passant par les chansons (souvent humoristiques) chantées par les bardes de la région. Il s’agit d’un secteur qui a produit un grand nombre de chanteurs distingués, comme Malcolm Angus MacLeod, John Shaw, Tommy MacDonald, Murdo MacAskill et Alec Kerr, connus sous le nom collectif de « North Shore Singers ». Ils ont interprété leurs chants pleins d’entrain lors de grands festivals de musique folklorique, dans des enregistrements et dans le cadre de plusieurs archives folkloriques du Canada, des États-Unis et de l’Écosse.