log asteach
logo

Ceap Breatainn an Ear-Dheas

Samhla air Dualchainnt

Blas Cheap Breatainn an Ear-Dheas 1

Smathaid

Màiri:  Sin agad e.  Smathaid, smathaid gum bi sneachd ann.

Eamag:  Smathaid.

Màiri:  Smathaid gum bi sneachd.

 - Màiri ni’n Sheòrais `ic Iain `ic Iain

Tar-sgrìobhadh: Sgioba a' Phroiseigt 2012

Dialect representation by Mary MacDonald.

Siorramachd Inbhir Nis

Samhla air Dualchainnt

Blas Rathad Inbhir Nis 2

-ann

"Thàna mis' anall
Feuch a rachadh tusa anunn
Gu bheil Gilleasbaig Alasdair air chall
`S chan eil daididh ann
`S tha mamaidh às a ceann
Is có théid ann?"

Bheireadh e (sin) `s dh'fhalbhadh e.

- Annag ni'n Iain Alaisdair 'ic Aonghais Ailein

© Cainnt mo Mhàthar
Tar-sgrìobhadh: Sgioba a' Phroiseigt 2012
 

Sample of Anna MacKinnon's dialect.

Siorramachd Inbhir Nis

Samhla air Dualchainnt

Blas Rathad Inbhir Nis 1

Dh'fhairich

Ach, dh'fhairich mise sin.

- Ceitidh Magaidh ni'n Aonghais Ailein

© Cainnt mo Mhàthar
Tar-sgrìobhadh: Sgioba a' Phroiseigt 2012

Sample of Katie Maggie MacLeod's dialect.