log asteach
logo

Siorramachd Inbhir Nis

Leigheasan aig Baile

An Triùthach

Facal-toisich

Bha fios aig Seonaidh mac Aonghais Thòmais mun a’ leigheas seo air an triùthaich. Thugadh bainne làireadh do neach tinn air a robh an trìùthach mar dheoch a's a robh faochadh. Bha fhios aig Seonaidh air roinn do leigheasan eile a chleachdadh stuth a ghabhadh faighinn air a’ bhaile, goirid do làimh.

Neach-aithris: Seumas Watson

Johnny White of Northeast Mabou told of this remedy for whooping cough. The afflicted individual would be given mare’s milk as a soothing drink to settle the symptoms. Many of Johnny’s cures were made using items found on the farm.

C’est Johnny White de Northeast Mabou qui parlait de ce remède contre la coqueluche. Le malade boit du lait de jument, qui a un effet calmant et apaise les symptômes de la maladie. Bon nombre des remèdes de Johnny étaient à base d’ingrédients disponibles à la ferme.

An Triùthach

Nam biodh an triùthach ort, `s e bainne làir a ghabhadh tu airson leigheas.

Neach aithris:  Iain mac Iain Ghilleasbaig `ic Aonghais `ic Dhòmhnaill

A cure for whooping cough.

Narrator: John Philip Rankin

Un remède contre la coqueluche.

- John Philip Rankin

Iain mac Aonghais Thòmais

Rugadh is dh’àraicheadh Iain mac Aonghais Thòmais shuas air Ceap Mhàbu. `S ann às Àrasaig na h-Albann a bha pàirt dhe chuideachd. Dh' fhuirich e gu h-àrd air Cnoc nan Doileach far a robh e `na thuathanach. `Nan daoine sìobhalta, còire, dheanadh e fhéin `s a bhean, Mórag (Sara ni’n Uilleim Dhòmhnaill aig Màiri), toileachas mór ri luchd-céilidh fhaicinn air a’ starsaich.

Neach-aithris: Seumas Watson

Johnny White was born in Cape Mabou, where his Arisaig ancestors settled. Johnny went on to run an independent farm on Doyle’s Hill, where his family continues to reside today. Johnny welcomed visitors openly, alongside his wife Sarah.

Johnny White est né à Cape Mabou, où ses ancêtres d’Arisaig se sont établis. Il s’est lancé dans l’exploitation d’une ferme indépendante à Doyle’s Hill, où sa famille réside toujours aujourd’hui. Johnny accueillait les visiteurs à bras ouverts, tout comme sa femme Sarah.