log asteach
logo

Siorramachdan Antaiginis is Phiogto

Ceòl is Dannsa

Wilfred mac Lachlain `ic Steabhain, Fìdhlear

Facal-toisich

Ruidhlichean na bainnseadh – dà ruidhle – air a' seinn le Wilfred MacIlliosa.

Neach-aithris: Frangag NicEachainn

Wedding reels – two reel played by Wilfred Gillis.

Puirt air an gabhail le Uilleam MacIllios’

An Gabh thu Bean a Dhòmhnaill Bhig - Ruidhle - Traidiseanta
The Periwig - Ruidhle - Traidiseanta

“Cuir a chadal a chàraid”
Port: The Periwig

Tha mi toileach `dol a laigh
Tha mi toileach ---
Tha mi toileach `dol a laigh
Leis a chaileag bhoidheach.

Séisd:
Horo leanaidh mi thu, leanaidh mi thu, leanaidh mi thu
A h-uile ceum gun ni thu caoidh

Tunes by Wilfred Gillis.

Wilfred mac Lachlain Steabhain

Rugadh Wilfred mac Lachlain Steabhain ann an Àrasaig, Siorramachd Antaiginis. B’e an t-ochdamh glùn do shliochd fhìdhleirean a thàinig anall à Mórar. Chuir Wilfred suim ‘sa cheòl nuair a bha e `na chnapach ag éisdeachd ri seinn athar. Bha Wilfred shuas Ottawa fad iomadh bliadhna ag obair ann an t-seirbheis na staiteadh.

Neach-aithris: Frangag NicEachainn

Wilfred Gillis was born in Arisaig, Antigonish County. He was the eighth generation of a family of fiddle players, who originated in Morar. Wilfred got his start on the fiddle as a boy, listening to his father Lauchie. Wilfred moved to Ottawa where he lived for many years and had a career with the civil service.