log asteach
logo

Buaidh do thurais

Na h-Òrain

Bidh gach duine ann an Albainn Nuaidh a thuigeas Gàidhlig mothachail air na h-òrain a th' air a bhith beò am measg an t-sluaigh bho thùs. Mar a thuirt sàr sheinneadair à Ceap Breatainn, ‘Bha iad a' gabhail òran bho 'n a thòisich a' saoghal’.

Bhiodh feadhainn a' sìor ghabhail òran leoth' fhéin airneo 's a' chuideachd, 's àit' aca aig teis meadhon nan coimhearsnachd, a' toirt fianais air aighear is bròn, pòsadh is bàs, gaol is fuath, obair is fearas-chuideachd, taghaidhean na mór-roinn is creideamh.

'S an nòs seinneadh a th’ ann, 's e na facail as moth' a tha cunntais.

A bharrachd air a' stòras òran a thànaig anuas as an t-seann dùthaich, tha taosg do bhàrdachd ionadail air chuimhne a fhuair boireannaich is fireannaich mar dhìleab nan òige bho 'n ghinealach a chaidh rompa, 's comas aca air na ceudan dhiubh a sheinn.

Bho àite gu àite, gheobhar diofar suidheachadh air an aon òran, rud a bheir toileachadh dha 'n luchd éisdeachd 's a chumas spionnadh ris an dualchas fhéin.

Neach-aithris: Seumas Watson

Every Gaelic-speaker in Nova Scotia is aware of the songs current among the people since the first-generation. As one well-known singer from Cape Breton put it, ‘People have been singing songs since the world began’.

Gaels would sing constantly, either by themselves or in company, and the songs took a place in community life, providing an internal record of joy and sorrow, marriage and death, love and hate, work and recreation, provincial elections and religion.

In addition to the wealth of songs that has come down from Scotland, there is a large body of local poetry in song still remembered that men and women have acquired as a legacy from the previous generations, and are capable of singing in their hundreds.

Going from one place to another it is possible to hear different settings of the same song, which are appreciated by a Gaelic audience and strengthen the oral tradition.

A' Ruma Bàn in Ceap Breatainn an Ear-Dheas: Na h-Òrain

Òran a' Phiognaig in Siorramachd Inbhir Nis: Na h-Òrain

Dh’éirich Mi Moch Madainn Cheòthar in Crìochan Chamuis Anna: Na h-Òrain

Bàta Iain Cheanadaich in Crìochan Prìomh Bhaile Haileafags: Na h-Òrain

Bithibh Aotrom `s Togaibh Fonn in Siorramachdan Antaiginis is Phiogto: Na h-Òrain

Òran a' Phiognaig, Goiridh in Siorramachd Inbhir Nis: Na h-Òrain

Hoireann o ra ì ù a in Crìochan Chamuis Anna: Na h-Òrain

Amach à Point Aconi in Ceap Breatainn: Loch Bhras d’Or: Na h-Òrain

Bithibh Aotrom `s Togaibh Fonn, Caraman in Siorramachdan Antaiginis is Phiogto: Na h-Òrain

Òran do Cheap Breatainn in Crìochan Prìomh Bhaile Haileafags: Na h-Òrain

Hi Rì Him Bó in Siorramachd Inbhir Nis: Na h-Òrain

A' Ruma Bàn, Pàdraig in Ceap Breatainn an Ear-Dheas: Na h-Òrain

Amach à Point Aconi, Eamag in Ceap Breatainn: Loch Bhras d’Or: Na h-Òrain

O Cha Téid, Cha Téid Mise in Siorramachdan Antaiginis is Phiogto: Na h-Òrain

Ma threig thu mi, leannain in Crìochan Prìomh Bhaile Haileafags: Na h-Òrain

Dùthaich nan Craobh in Ceap Breatainn an Ear-Dheas: Na h-Òrain

Moladh Mhàbu in Siorramachd Inbhir Nis: Na h-Òrain

Bha mi `Raoir gu Sunndach, Sunndach in Ceap Breatainn: Loch Bhras d’Or: Na h-Òrain

Hoireann o ra ì ù a, Seumas in Crìochan Chamuis Anna: Na h-Òrain

Hé ho rò Mo Mhàiri Lurach in Crìochan Prìomh Bhaile Haileafags: Na h-Òrain

Òran a' Bhotail in Siorramachdan Antaiginis is Phiogto: Na h-Òrain

Tha mo Rùn air a' Ghille in Siorramachd Inbhir Nis: Na h-Òrain

Air Fail Il Irìnn Hù in Ceap Breatainn: Loch Bhras d’Or: Na h-Òrain

An t-Each Ruadh in Crìochan Chamuis Anna: Na h-Òrain

Air a' Ghille Tha mo Rùn in Ceap Breatainn an Ear-Dheas: Na h-Òrain

Thug mi `n Oidhche Raoir `s an Àiridh in Siorramachdan Antaiginis is Phiogto: Na h-Òrain

Tha mo Bhreacan Fliuch fo 'n Dìle in Ceap Breatainn an Ear-Dheas: Na h-Òrain

An Oidhche bha Luadhadh ann in Crìochan Chamuis Anna: Na h-Òrain

Hi Ho Rò Mo Mhàiri Bhuidhe in Ceap Breatainn: Loch Bhras d’Or: Na h-Òrain

Dan do Sheann Ford in Ceap Breatainn an Ear-Dheas: Na h-Òrain